Behoeften mens centraal bij opgaven beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Vorige week stelden 11 betrokken organisaties, samen met staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn), de meerjaren-agenda voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang vast. Hiermee spraken zij af de komende vier jaar intensief samen te werken aan de noodzakelijke voorwaarden voor sociale inclusie.De meest kwetsbare mensen moeten veilig kunnen wonen en deelnemen aan de maatschappij.

De agenda geeft de prioriteiten aan, waaronder het realiseren van voldoende geschikte woningen, het sneller signaleren van beginnende problemen en goede toegang tot voorzieningen.

Blokhuis: “De meerjarenagenda vormt een heldere stip op de horizon. We hebben hiermee duidelijkheid en overeenstemming over wat er moet gebeuren om de opvang en ondersteuning van mensen in een kwetsbare situatie nog beter te regelen. Zodat zij zo goed mogelijk kunnen herstellen en mee kunnen doen aan de samenleving. Het advies van de commissie Dannenberg dat de mens centraal stelt, is me uit het hart gegrepen. Wat heeft hij of zij nodig en uitgaan van talenten van mensen. Ieder mens heeft talenten.”

Het kabinet heeft vanuit het regeerakkoord 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van de uitvoering van de meer-jarenagenda, naast het budget dat gemeenten al tot hun beschikking hebben voor opvang, ondersteuning en begeleiding.

Lees hier het volledige artikel.