Professionals in wijkteams moeten zich moreel beraden

Werken in multidisciplinaire wijkteams zal naar verwachting leiden tot fricties en onduidelijkheden over ethische vraagstukken. Tijd en ruimte voor ethisch beraad zijn nodig om de sociale professional houvast te bieden voor het nemen van verantwoorde beslissingen.

Sociale wijkteams bestaan uit professionals die voorheen werkzaam waren bij uiteenlopende organisaties voor zorg en welzijn, bij gemeenten, politie of woningbouwcorporaties. Van hen wordt nu verwacht dat zij ieder afzonderlijk in staat zijn uiteenlopende taken te verrichten, zoals het signaleren van problemen, het coördineren van hulpverlening, het overleggen met diverse instanties, het samenwerken met vrijwilligers en het verwijzen naar specialistische zorg. Zij moeten daartoe onder meer goed kunnen samenwerken, overtuigen, zich aanpassen, en beschikken over een stevige dosis durf en creativiteit.

Beslissen op basis van eigen beroeps- en persoonlijk morele referentiekader
Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen nog niet duidelijk is hoe in de sociale wijkteams beslissingen worden genomen op het moment dat een nieuwe casus wordt aangemeld. Uiteenlopende procedures werden aangetroffen, variërend van beslissingen die genomen worden door één teamlid – veelal in samenspraak met de cliënt – tot beslissingen die men gezamenlijk in het team neemt op basis van consensus. Hierbij speelt de uitwisseling van informatie een belangrijke rol, ook als deze op een vertrouwelijke manier van cliënten is verkregen.

Aan zo’n beslissing gaat een aantal stappen vooraf: signaleren, analyseren en beoordelen van de problematiek en er vloeit een bepaald type handelen of interventie uit voort. Dit regulatieve proces is niet alleen technisch of instrumenteel, maar ook normatief of ethisch van aard. Keuzes gaan gepaard met morele inschattingen en afwegingen over de aard van het probleem en de wenselijke verbeteringen. Hierbij beroepen de professionals van verschillende disciplines in de wijkteams zich expliciet, maar vaak ook impliciet op hun beroeps- en persoonsgerelateerde morele referentiekaders. Ook vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten die een stem hebben in de besluitvormingsprocedure, worden gedreven door persoonlijke waardenoriëntaties. Dit kan leiden tot fricties en onduidelijkheden over ethische vraagstukken.

Lees hier het volledige artikel.