Verslag extra RORG vergadering op 15 mei

Verslag informatieve Rorg bijeenkomst 15 mei 2010, zaal Wieleman, Westervoort

Aanwezig diverse RPV-en uit Nederland, o.a. Limburg Overijssel, Friesland

Alle RPV-en uit Gelderland (en Chris Maijer en Hans Drost)

Mw. Ingrid Lether van het Reumafonds.

Na opening door voorzitter Jan Zeeman krijgt Ingrid Lether het woord.

Met behulp van een powerpoint presentatie legt zij uit hoe de financiering voortaan in zijn werk gaat en welke consequentie dat heeft voor RPV-en die zich opheffen en aansluiten bij de bond en voor RPV-en die zelfstandig blijven.

De subsidie in 2011 en volgende jaren wordt rechtstreeks door het Reumafonds verstrekt aan zelfstandige RPV-en, tenzij is aangegeven dat men een landelijke afdeling wordt.

De Bond krijgt alleen subsidie van het Fonds voor landelijke activiteiten. Hoe zij dit voor lokale afdelingen op gaat lossen is het Reumafonds niet duidelijk. (De Bond zelf is daar ook niet duidelijk over en weet dat zelf ook nog niet, HD)

Wat wordt er gefinancierd?

Alles wat te maken heeft met reuma en wat ten goede komt aan ALLE reumapatiënten. Daar vallen onder: belangenbehartiging, beweegactiviteiten, voorlichting.

Uitgeven van een eigen blad hoort bij voorlichting en wordt dus gefinancierd.

Lotgenotencontact of een lunch, diner dienen zelf bekostigd te worden met dien verstande, dat de kosten van een lezing tijdens lotgenotencontact vergoed worden. Ook de kosten voor een spreker! De bus (voor mensen die slecht ter been zijn) naar een lunch/dinerlokatie komen eveneens voor vergoeding in aanmerking.

In grote lijnen komt het er op neer, dat kosten die extra gemaakt moeten worden voor de reumapatiënt zonder meer vergoed worden.

Bij beweegactiviteiten komen bijvoorbeeld zaalhuur, kosten therapeut e.d. Voor vergoeding in aanmerking.

Na 1 januari 2011 krijgen zelfstandige RPV-en een lumpsumvergoeding van 10 euro per lid. Daarnaast worden projecten gefinancierd.

Zelfstandige RPV-en behouden de contributiegelden voor hen zelf.

Het standpunt van Het Reumafonds is dat zij voor ALLE reumapatienten wat wil betekenen terwijl de bond exclusiviteit wil voor uitsluitend haar eigen leden.

Het Reumafonds verstrekt alle aanwezigen de Pppresentatie die getoond is. Binnen 2 tot 3 weken volgt een nieuwsbrief naar ALLE RPV-en waarin alles nog eens wordt vastgelegd en uitgelegd.

In de bijeenkomst werd duidelijk dat ALLE RPV-en die vallen onder het werkgebied van de Rorg in de loop van dit jaar uittreden. Het Rorg bezint zich op de mogelijkheid om gezamenlijk uit te treden bijvoorbeeld per 1 juli 2010. Om een voorbeeld te stellen naar de Bond. Daar wordt in een volgende vergadering (2 juni) verder op ingegaan.

De positie van het Rorg is wezenlijk anders dan van de andere regioraden. Zij is nl. een zelfstandige vereniging met eigen statuten. Da andere RR niet, die vallen direct onder de Bond en zijn daardoor gebonden aan diezelfde bond.

Conclusie: aansluiten bij de Bond heeft geen voordelen, in tegendeel alleen maar nadelen. Zelfstandig blijven betekent dat de RPV Arnhem e.o. haar werk kan blijven doen voor haar leden en dat er niets hoeft te veranderen. Ook op langere termijn is haar voortbestaan gewaarborgd.

Hans Drost, Arnhem

  1 comment for “Verslag extra RORG vergadering op 15 mei

 1. Geert-Jan Beekhuizen
  23/05/2010 at 12:58

  Geacht Bestuur,

  Heeft een Reumavereniging, die zelfstandig blijft en subsidie ontvangt van het Reumafonds invloed, inspraak en/of medezegingsschap binnen het fonds en zo ja hoe is dat dan geregeld en vast gelegd?
  Voor hoelang gelden de toezeggingen van het fonds?
  Kunnen de gedane toezeggingen eenzijdig door het fonds gewijzigd worden?

  Wijsheid toegewenst!!!!

  Geert-Jan Beekhuizen

Comments are closed.